NAAC REACCREDITATION COMMITTEE

Dr. Sanjay Thakur (Convener)
1. Sh. Baljeet Jamwal
2. Sh. Ravinder Pal
3. Dr. Dharuv Pal Singh
4. Dr. Sanjay Thakur
5. Mr. Baljeet Jamwal
6. Mr. Mukesh Kumar
7. Mr. Ravinder Paul
8. Mr. B. K. Juneja
9. Dr. R.C. Sharma
10. Dr.Parkash Thakur
11. Ravi Dutt
12. Mr. Bhagwati Parsad
13. Mr. Praveen Kumar
14. Mr Mukul