SCHOLARSHIP COMMITTEE

Dr. Bihari Lal (Convener)
1. Dr. Uttam Kumar Sharma
2. Mr. Pramoj Kumar
3. Mr.Santosh Kumar Sharma
4. Ms. Hem Lata Sharma
5. Mr. Provinder Kumar
6. Mr. Provinder Kumar
7. Dr. Rajneesh Kumar
8. Dr. Poonam Sharma
9. Mr. Ashok Kumar
10. Ms. Pooja Kashyap
11. Dr. Reena Chandel